Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
TerazSztuka.pl star_border

TerazSztuka.pl - Szybka Aukcja - Grudzień 2023

dashboard
Ilość pozycji
18
event
Data
21/12/2023, 19:00 CET/Warsaw
show_chart
Estymacje
100 500 - 122 500 PLN
gavel
Lista wynikowa
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  3 000
  > 200
  6 000
  > 500
  12 000
  > 1 000
  30 000
  > 2 000
  60 000
  > 5 000
  120 000
  > 10 000
 
Regulamin

1.      Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów, autorów lub stanowiące własność TerazSztuka.pl („Anna Kornak” sp. z o.o., NIP: 259 17 29 919), organizatora aukcji zwanego dalej Domem Aukcyjnym. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

2.      Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.

3.      Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym, które wykonywane są w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników lub współpracujących z Domem Aukcyjnym ekspertów.

4.      Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania Obiektu ze sprzedaży bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

5.      Wszystkie Obiekty sprzedawane na aukcji można zobaczyć we wskazanym  przez Dom Aukcyjny terminie  oraz  miejscu  ich  ekspozycji.

6.      Dom Aukcyjny sprzedaje Obiekty w stanie, w jakim zostały one dostarczone przez Sprzedającego, wskazanym w opisie Obiektu. Dom Aukcyjny nie uwzględnia reklamacji, których podstawą jest stan zachowania Obiektu.

7.       Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Domowi Aukcyjnemu występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Zainteresowanie tymi formami licytacji należy uzgodnić z Domem Aukcyjnym przed rozpoczęciem licytacji.

8.      Wylicytowana cena zakończonej licytacji obiektu jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

9.      Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 10 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez kupującego Dom Aukcyjny może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy tydzień zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą.

10.     Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.

11.      Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.

12.     W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [*], do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata (droit de suite) 5% – do 50000 euro, 3%- od 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro, 1% – 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro

13.     Opłata droit de suite nie może być wyższa niż równowartość 12 500 euro oraz nie jest pobierana w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa niż 100 euro.

14.     Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

15.     Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.

16.    Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922), Dom Aukcyjny przetwarza dane osobowe  klienta, gdy jest to konieczne do realizacji umowy tj. gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

17.     Klient ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Domu Aukcyjnego oraz prawo do ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.

18.    Dom Aukcyjny nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów, jednak na życzenie Kupującego może wysłać je na jego koszt. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.

19.     Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Przepisy:

INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH

1.        Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972), polskie muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu obiektów sprzedawanych na aukcji. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł mają prawo do pierwokupu, które zgłaszane jest po uderzeniu młotkiem, a przed licytacją kolejnej pracy w katalogu.

2.       Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy.

3.      Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446), od 6 grudnia 2017 r. Dom Aukcyjny jest obowiązany do prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do sprzedaży, zarówno na własną rzecz, jak i na rzecz innych osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten podmiot, w szczególności wycen i oszacowania czasu powstania zabytku.

4.      Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049), Dom Aukcyjny jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

5.       Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.  1829), Dom Aukcyjny jest zobowiązana do przyjmowania płatności za zakup obiektów za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku gdy:

6.      stroną w transakcji jest inny przedsiębiorca oraz

7.       jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.

Zobacz więcej expand_more

keyboard_arrow_up